ნიკოლოზ ბერიძე
(ოთარ გრძელიშვილის შვილის სახსოვარი)